Archive | September 2015

Praktische tips voor een Zerto implementatie in een cloud omgeving

Zerto logoZerto

Een paar weken geleden was ik bezig met een Zerto implementatie (wij gebruiken Zerto om tenant workloads van een klant datacenter naar onze cloud te migreren) toen ik tegen een probleem aan liep. Bij het aanmaken van een Virtual Protection Group (VPG) kreeg ik de error “VPG Not Found” vrijwel direct na het submitten van de nieuwe VPG.

zerto VPG error

Uit de informatie op de dashboard bleek het volgende: EV002, Create VPG, Protection group creation. Failure. Failed: No hosts in computeResoure=<Cloud Resource> is capable for replication.

Toen we de configuratie aan de cloud -kant controleerden, bleek daar alles correct te zijn geconfigureerd, zowel in vCloud Director als in Zerto (zowel Cloud Manager als Virtual Manager). We hebben een support request aangemaakt bij Zerto en de nodige logging verzameld en opgestuurd.

Zerto Support analyzeerde td logs en vond een melding dat er een wijziging in de IP configuratie van de VRA’s had plaatsgevonden. Inderdaad hadden we de DHCP-scope voor de VRA’s moeten wijzigen naar een ander subnet. Vreemd genoeg vond dat plaats voordat de Zerto Cloud Connector voor deze tenant was uitgerold. Toch is die wijziging niet goed geregistreerd, omdat de VRA mapping in de ZCC niet automatisch wordt geüpdate na een wijziging. Na het aanpassen van een paar kleine DHCP-instellingen en een redeploy van de ZCC kon de VPG worden aangemaakt en kon de replicatie starten.

Dus, om dit soort problemen te voorkomen volgen hier een aantal tips:

 • gebruik fixed IP adressen voor de VRA’s in kleine omgevingen
 • in grote omgevingen is het uitrollen van VRA’s met fixed IP adressen te veel werk. Gebruik dan, indien mogelijk, een DHCP-scope die is ingesteld op unlimited lease time
 • Redeploy de ZCC altijd na het wijzigen van IP instellingen voor VRA’s of het toevoegen van nieuwe VRA’s of het uitbreiden met een nieuw cluster.
 • Om in de dashboard throughput en WAN traffic info te krijgen moet de lokale van de ZVM VM op English US staan.
 • Wanneer de embedded database zou crashen, iets dat zelden voorkomt, kan het lastig zijn om de ZVM te deïnstalleren. Mocht dat gebeuren kun je de volgende stappen volgen:
  • probeer de ZVM netjes te deïnstalleren
  • als dat niet werkt verwijder de ZVM-VM van disk
  • verwijder de Zerto plug-in met de hand uit vCenter Server
  • herstart vCenter
  • rol een nieuwe VM voor de Zerto Virtual Manager uit
  • accepteer mogelijke meldingen dat de  Zerto plugin being al is geregistreerd met vCenter
 • exporteer de Zerto databases in grote omgevingen naar een SQL-cluster

Practical tips for a Zerto implementation in a cloud environment

Zerto logoZerto

Some time ago we did a Zerto implementation (we are using Zerto to migrate tenant workloads from the customer data center to our cloud) and ran into a problem. When creating a Virtual Protection Group (VPG) after clicking done we got an error “VPG Not Found”.

zerto VPG error

Looking at the information on the dashboard it stated the following: EV002, Create VPG, Protection group creation. Failure. Failed: No hosts in computeResoure=<Cloud Resource> is capable for replication.

But when checking the cloud infrastructure environment, all proved to be configured correctly. we collected the necessary logs and uploaded these to Zerto after filing a support request.

Zerto Support analyzed the logs and found out that there had been a change in the IP configuration for the VRA’s. We had had to change the DHCP-range to another subnet. That happened before we deployed a Zerto Cloud Connector, however that change did not register correctly, because the VRA mapping in the Zerto Cloud Connector is not updated automatically after a change. After we corrected  a few DHCP-settings and redeployed the ZCC, we could create a VPG successfully and replication could start.

So, to help you avoid these problems here are a few tips:

 • in small environments use fixed IP addresses for the VRA’s
 • in large environments deploying VRA’s with fixed IP addresses is way too much work. Use a DHCP-scope set to inifinte lease
 • After you change IP settings for VRA’s or add new VRA’s to the clusters you are replicating to, redeploy the ZCC
 • To see throughput and WAN traffic information in the dashboard, the ZVM Windows OS has to be set to English (US)
 • If the embedded database should crash, which rarely happens, you will run into some difficulties trying to uninstall the ZVM. If that should happen to you try following these steps:
  • try to uninstall ZVM
  • if this doesn’t work delete the ZVM-VM from disk
  • manually remove the Zerto plug in from vCenter Server
  • restart vCenter
  • deploy a new VM for the Zerto Virtual Manager
  • accept possible mentions about the Zerto plugin being already registered with vCenter
 • In large environments export the Zerto databases to a SQL-cluster
%d bloggers like this: